Privacy verklaring (For English version please see below)

Dit is de privacyverklaring van USP Marketing PR. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt USP Marketing PR altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

USP Marketing PR is een toonaangevend PR- en marketingbureau in Amsterdam. We ondersteunen wereldwijde merken op het gebied van luchtvaart, toerisme, gastvrijheid en lifestyle om hun bedrijf te laten groeien. Onze klanten variëren van gevestigde marktleiders tot lokale start-ups.

Beveiliging
USP Marketing PR draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uitsluitend die personen die hiertoe door USP Marketing PR zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens
Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van USP Marketing PR heeft USP Marketing PR bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de gewenste relatie met USP Marketing PR, worden de volgende (persoons)gegevens door verzameld en verwerkt.

Naam-, Adres-, Woonplaats- gegevens
E-mailadres en of telefoonnummer
Paspoortgegevens – in het geval van persreizen
C.V. – in het geval van sollicitaties

Bewaartermijn
USP Marketing PR bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de samenwerking tussen partijen.

Database
In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet. USP Marketing PR werkt met twee soorten databases voor het uitoefenen van haar primaire werkzaamheden. Een database met gegevens van journalisten, media, influencers, bloggers & vloggers. En een database met de gegevens van opdrachtgevers, klanten en potentiele klanten. Deze opdrachtgevers , klanten en potentiele klanten zijn werkzaam in de reisbranche en lifestyle branche. Al onze doelgroepen kunnen de eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Leveranciers
Om onze taak als PR en Marketing bureau zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, werken we samen met leveranciers. Denk hierbij aan fotograven, bloemisten, drukkerijen en copyshops. USP Marketing verstrekt nooit meer dan strikt noodzakelijke gegevens voor het kunnen uitoefenen van haar taak. Het uitvoeren van deze taken gebeurt altijd in opdracht van onze klanten.

Fotografie
Voor het kunnen uitvoeren van de taak als PR en Marketing bureau is USP Marketing PR vaak aanwezig op bijeenkomsten en event. Vaak organiseren we in opdracht van klanten ook eigen events. Tijdens deze openbare bijeenkomsten in gesloten ruimtes worden altijd foto’s gemaakt. Wil je niet gefotografeerd worden, dan kun je dat altijd aan doorgeven aan onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Cookies
Op de website van USP Marketing PR wordt geen gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij leggen informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics.

Nieuwsbrief
USP Marketing PR verzend nieuwsbrieven naar al haar doelgroepen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de e-maildienst MailChimp. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van USP Marketing PR, kunt u zich via een link in een nieuwsbrief altijd gemakkelijk uitschrijven. Mocht u daar twijfels over hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Persberichten
Volgens de Nieuwe Telecomwet uit 2009 vallen persberichten onder de noemer spam. De OPTA heeft echter een uitzondering gemaakt voor persberichten. USP Marketing PR mag een journalist ongevraagd een persbericht sturen zolang het persbericht binnen het specifieke interessegebied valt van de journalist. Mocht u geen persberichten meer willen ontvangen van USP Marketing PR, dan kun je contact op nemen met onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Documenten en bestanden
Voor het delen van grotere bestanden met onze klanten maakt USP Marketing PR gebruik van de service WeTransfer en Dropbox. Als u niet wil dat we uw bestanden via deze diensten met betrokkenen delen, dan kunt u dat aangeven bij onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Kennisneming van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Disclaimer
De website www.usp.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van USP Marketing PR. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing PR.

De inhoud van deze website en andere uitingen van USP Marketing PR op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door USP Marketing PR wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. USP Marketing PR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met onze FG (functionaris voor gegevensbescherming): fg@usp.nl

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

ENGLISH

Privacy Statement

This is the privacy statement of USP Marketing PR. Safety and privacy are of great importance to us. In order to guarantee your privacy, USP Marketing PR always acts in accordance with the General Data Protection Regulation.

USP Marketing PR is a leading PR and marketing agency in Amsterdam. We support global brands in the fields of aviation, tourism, hospitality and lifestyle to grow their business. Our clients range from established market leaders to local start-ups.

Security
USP Marketing PR ensures an appropriate level and form of security of your personal data. Only those persons designated for this purpose by USP Marketing PR, within the framework of the tasks assigned to them, have access to your personal data.

Collected (personal) data
If you use and/or sign up for the services of USP Marketing PR, USP Marketing PR requires certain information from you. Depending on the desired relationship with USP Marketing PR, the following (personal) data is collected and processed.

Name, address, location details
E-mail address and/or telephone number
Passport data - in the event of press trips
CV. - in the case of job applications

Storage period
USP Marketing PR stores personal data as long as necessary for the cooperation between parties.

Database
In the GDPR, a database may only contain data that is absolutely necessary for the purpose for which the database is installed. USP Marketing PR works with two types of databases to carry out its primary activities. A database with data from journalists, media, influencers, bloggers & vloggers. And a database with the details of clients, customers and potential customers. These clients, customers and potential customers are active in the travel and lifestyle branches. All our target groups can always see and change their own data. You can contact our DPO (Data Protection Officer) for this: fg@usp.nl

Suppliers
In order to perform our task as PR and Marketing agency as optimized as possible, we work together with suppliers. Think of photographers, florists, printing services and copy shops. USP Marketing PR never provides more data than strictly necessary for the performance of its task. The execution of these tasks always takes place on behalf of our customers.

Photography
USP Marketing PR is often present at meetings and events to carry out the task as PR and Marketing agency. We often organize our own events on behalf of clients. There are always photographs taken during these public meetings in enclosed rooms. If you do not want to be photographed, you can always report this to our DPO (Data Protection Officer): fg@usp.nl

Cookies
The USP Marketing PR website does not use cookies that are stored by your browser on your computer. We collect information (including the IP address used by you) with a view to compiling usage statistics and for the security of the website. For this, we use Google Analytics.

Newsletter
USP Marketing PR sends newsletters to all its target groups. For this purpose, the e-mail service MailChimp is used. If you do not wish to receive information about products and services from USP Marketing PR, you can always unsubscribe via a link in a newsletter. If you have any doubts about this, you can always contact our DPO (Data Protection Officer): fg@usp.nl

Press releases
According to the New Telecommunications act of 2009, press releases fall under the heading of spam. However, the OPTA has made an exception for press releases. USP Marketing PR may send a journalist an unsolicited press release as long as the press release falls under the specific field of interest of the journalist. If you no longer wish to receive press releases from USP Marketing PR, you can contact our DPO (Data Protection Officer): fg@usp.nl

Documents and files
USP Marketing PR uses the WeTransfer and Dropbox service to share larger files with our customers. If you do not want us to share your files with those involved via these services, you can indicate this to our DPO (Data Protection Officer): fg@usp.nl

Taking note of your data
You can always view and change your own data. You can contact our DPO (Data Protection Officer) for this: fg@usp.nl

Disclaimer
The website www.usp.nl and all its components, with the exception of certain (hyper) links to companies or organizations with which we work (temporarily), is the property of USP Marketing PR. It is not permitted to publish, copy or save the website or parts of it without prior written approval from USP Marketing PR.

The content of this website and other expressions of USP Marketing PR on the internet have been compiled with the utmost care. Nevertheless, it is possible that information published by USP Marketing PR is incomplete and/or incorrect. The information on the website is regularly supplemented and/or adapted. USP Marketing PR reserves the right to make any changes with immediate effect and without any (prior) notification.

For specific questions about our privacy statement, please contact our DPO (Data Protection Officer): fg@usp.nl

This privacy statement can be changed. These changes will be announced on this page.